sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

KROUŽKY V NAŠÍ ŠKOLCE

V zájmových kroužcích (popis najdete také na webu školy v Dokumentech ve Školním vzdělávacím programu) sportovní gymnastiky, angličtiny, flétny, seznamování s jazykem anglickým a ruským, keramiky, tanečním souboru Sedmikrásek, plavání, malých šikulkách
(tvoření modelů podle předlohy), v malém Soptíkovi (hasiči) či baletním kroužku, mohou děti rozvíjet své schopnosti a zájmy. Při autorském čtení nejstarší děti nejen poslouchají příběhy, ale také se aktivně zapojují do dotváření příběhů, které předčítá jejich autor, pan jáhen Josef Janšta.

 

NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA S FIRMOU OSTROJ

Během prázdnin byla naše školní zahrada otevřena pro veřejnost  a zároveň probíhaly úpravy spojené s první etapou rekonstrukce zahrady, která získala novou tvář v rámci projektu „Pod křídly Ostroje“. Ve dnech 4. a 5. září 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření zrekonstruované části školní zahrady, a to za účasti představitelů firmy Ostroj. První krok do herního světa umožnil nedočkavým dětem přestřižením pásky pan generální ředitel Dalibor Kunčický, také jménem a zásluhou pana ing. Vladimíra Trochty. Na celou akci velmi obětavě dohlížel, práce zajišťoval a s firmami vyjednával pan ing. Filip Gurecký, paní DiS. Marcela Kusynová aktivně vede komunikaci s naší školou a informuje nás o dění na poli vzájemné spolupráce. Moc si toho vážíme a slibujeme, že se budeme o hřiště dobře starat. Výsledkem této akce je velké množství pro děti lákavých dominant, kterými se může díky finanční záštitě firmy Ostroj chlubit školní zahrada. Druhý den symbolicky převzalo dar také SMO panem primátorem Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., panem náměstkem Danielem Žídkem, paní Mgr. Miroslavou Konečnou, vedoucí OŠ, a za účasti zástupců ČŠI, MgA. Stanislavy Juchelkové a Mgr. Jarmily Němečkové. Naše děti přispěly k slavnostní atmosféře poděkováním a milým vystoupením, stejně jako děti ze ZŠ Šrámkova pohybovou skladbou „Strašáci a slunečnice“ pod vedením paní Mgr. Daniely Kurečkové a krásnou skladbou malých mažoretek z přípravky Roses s účastí paní trenérky  Bc. Jindřišky Tyranové. Důstojnou tečkou za otevřením školní zahrady bylo posvěcení herních prvků proti úrazu panem farářem Mgr.Marcinem Kierasem. 

Video z otevření školní zahrady:  http://youtu.be/ahwkuSN4N78

POZVÁNKA NA OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ

 

Pozvánka na slavnostní otevření školní zahrady

Divaldo ve školce

Loutková představení divadelních souborů mohou děti ve školce často shlédnout. Společně s učitelkami se zapojují do dramatizace pohádek, což přispívá k rozvoji čtenářské gramotnosti

Prázdninový provoz v opavských MŠ

Na základě usnesení č. 1962/57 RM 13 ze dne 11. 3. 2013 vzala RMO na vědomí
rozpis prázdninového provozu MŠ zřizovaných SMO.

Podle § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel mateřské školy podle místních podmínek omezit nebo přerušit provoz mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem.

Po dohodě ředitelů škol a zákonných zástupců dětí bude v opavských mateřských školách v době hlavních prázdnin zajištěn provoz níže uvedených příspěvkových organizací
za těchto podmínek:

• Zákonní zástupci mají při přihlašování dětí na prázdninový provoz možnost výběru ze všech níže uvedených mateřských škol.
• Termín pro podání žádosti k prázdninovému provozu byl stanoven od 1. 5. 2013 do 31. 5. 2013.
• Žádost o umístění do náhradní MŠ si vyzvedne rodič ve své mateřské škole (na každou mateřskou školu je potřeba vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ).
• K žádosti o umístění do náhradní mateřské školy je nutná kopie potvrzení dětského lékaře nebo Evidenčního listu z kmenové MŠ.

Rozpis prázdninového provozu najdete na nástěnce v MŠ.

Od 26.srpna 2013 budou opět všechny mateřské školy otevřeny.

Zápis do MŠ 2013

na základě usnesení č. 1961/57 RM 13 ze dne 11. 3. 2013 vzala RMO na vědomí informaci o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2013/2014, a to:

Statutární město Opava po dohodě s ředitelkami opavských mateřských škol oznamuje, že žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 (včetně související dokumentace) je možno podat na všech opavských mateřských školách ve dnech 6. a 7. května 2013 v době od 8 do 16 hodin.

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitelka příslušné mateřské školy za podmínek stanovených § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a při přijímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona).

Přijímání dětí do opavských mateřských škol se řídí obecnými a specifickými kritérií, které stanovily ředitelky mateřských škol po domluvě se zřizovatelem, specifická kritéria si určily ředitelky příspěvkových organizací na základě individuálních podmínek každé mateřské školy.

Při stanovení obecných i specifických kritérií budou postupovat ředitelky v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání (ze dne 9. října 2012, JUDr. Pavel Varvařovský).

Obecná kritéria:
• opakované podání přihlášky (1 rok, 2 roky, 3 roky),
• trvalý pobyt dítěte (SMO),
• věk dítěte (bodové ohodnocení, čím starší dítě, tím více bodů),
• individuální situace dítěte (starší sourozenec umístěný v MŠ, sociální potřebnost dítěte, dítě se specifickými potřebami).

Specifická kritéria si určuje navíc každá ředitelka dle podmínek školy a na základě rovnosti bodů (shodnost posuzovaných obecných kritérií).

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:
• Jesle nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
• O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, příp. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Podání žádostí o přijetí do oddělení jeslí při Mateřské škole Opava, Olomoucká proběhne ve stejném termínu jako u mateřských škol.

Jarní tvořivé dílničky

V neděli 24. března 2013 v době od 9 do 17 hodin pořádáme v mateřské škole „ Jarní tvořivé dílničky“.
Srdečně zveme děti v doprovodu rodičů a prarodičů, aby si pod vedením učitelek vyrobili jarní ozdoby či nazdobili kraslice. Zveme také k posezení s občerstvením a možností pozorování živých kuřátek.

Račte dál, bude tady karneval

12. února chystáme soutěže, spoustu dobrot a veselé tance - to bude náš karnevalový rej! Proto už nyní s dětmi pestrobarevně zdobíme celou naši školičku a děti si nedočkavě chystají masky.

Lyžování na horách

Děti se koncem ledna proháněly na lyžích při ozdravném pobytu ve Staré Vsi u Rýmařova. Hromady sněhu a obrovská chuť sportovat, zkrátka dětem se lyžování dařilo. Na závodech všichni borci vybojovali medaili!
Také na školní zahradě si děti užívají zimní nadílku – stavíme sněhuláky, stavby ze sněhu a koulujeme se. Chodíme jezdit na bobech na kopec v Kateřinkách.

Hurá do přírody

Děti se chystají poznávat přírodu v zimě při výjezdech do lesů v okolí Opavy. Jsme ochránci přírody, proto povezeme zvířátkům do krmelců nadílku – jablka, mrkev, kaštany. Také ve školce sypeme zrníčka ptáčkům do krmítek za okny nebo na zahradě.

Andílci v průvodu

3. ledna nechyběly děti naší mateřské školy jako andílci na Tříkrálovém průvodu, kterého se pravidelně účastní. Charita Opava na této akci je zahajuje Tříkrálovou sbírku. Slavnostní obřad Klanění mudrců se byl pro děti velkým zážitkem.

Další články...

  1. ADVENTNÍ ČAS VE ŠKOLCE