sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

Zápis do MŠ 2013

na základě usnesení č. 1961/57 RM 13 ze dne 11. 3. 2013 vzala RMO na vědomí informaci o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2013/2014, a to:

Statutární město Opava po dohodě s ředitelkami opavských mateřských škol oznamuje, že žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 (včetně související dokumentace) je možno podat na všech opavských mateřských školách ve dnech 6. a 7. května 2013 v době od 8 do 16 hodin.

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitelka příslušné mateřské školy za podmínek stanovených § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a při přijímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona).

Přijímání dětí do opavských mateřských škol se řídí obecnými a specifickými kritérií, které stanovily ředitelky mateřských škol po domluvě se zřizovatelem, specifická kritéria si určily ředitelky příspěvkových organizací na základě individuálních podmínek každé mateřské školy.

Při stanovení obecných i specifických kritérií budou postupovat ředitelky v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání (ze dne 9. října 2012, JUDr. Pavel Varvařovský).

Obecná kritéria:
• opakované podání přihlášky (1 rok, 2 roky, 3 roky),
• trvalý pobyt dítěte (SMO),
• věk dítěte (bodové ohodnocení, čím starší dítě, tím více bodů),
• individuální situace dítěte (starší sourozenec umístěný v MŠ, sociální potřebnost dítěte, dítě se specifickými potřebami).

Specifická kritéria si určuje navíc každá ředitelka dle podmínek školy a na základě rovnosti bodů (shodnost posuzovaných obecných kritérií).

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:
• Jesle nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
• O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, příp. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Podání žádostí o přijetí do oddělení jeslí při Mateřské škole Opava, Olomoucká proběhne ve stejném termínu jako u mateřských škol.

Jarní tvořivé dílničky

V neděli 24. března 2013 v době od 9 do 17 hodin pořádáme v mateřské škole „ Jarní tvořivé dílničky“.
Srdečně zveme děti v doprovodu rodičů a prarodičů, aby si pod vedením učitelek vyrobili jarní ozdoby či nazdobili kraslice. Zveme také k posezení s občerstvením a možností pozorování živých kuřátek.

Račte dál, bude tady karneval

12. února chystáme soutěže, spoustu dobrot a veselé tance - to bude náš karnevalový rej! Proto už nyní s dětmi pestrobarevně zdobíme celou naši školičku a děti si nedočkavě chystají masky.

Lyžování na horách

Děti se koncem ledna proháněly na lyžích při ozdravném pobytu ve Staré Vsi u Rýmařova. Hromady sněhu a obrovská chuť sportovat, zkrátka dětem se lyžování dařilo. Na závodech všichni borci vybojovali medaili!
Také na školní zahradě si děti užívají zimní nadílku – stavíme sněhuláky, stavby ze sněhu a koulujeme se. Chodíme jezdit na bobech na kopec v Kateřinkách.

Hurá do přírody

Děti se chystají poznávat přírodu v zimě při výjezdech do lesů v okolí Opavy. Jsme ochránci přírody, proto povezeme zvířátkům do krmelců nadílku – jablka, mrkev, kaštany. Také ve školce sypeme zrníčka ptáčkům do krmítek za okny nebo na zahradě.

Andílci v průvodu

3. ledna nechyběly děti naší mateřské školy jako andílci na Tříkrálovém průvodu, kterého se pravidelně účastní. Charita Opava na této akci je zahajuje Tříkrálovou sbírku. Slavnostní obřad Klanění mudrců se byl pro děti velkým zážitkem.

Adventní čas ve školce

Tato doba je pro nás časem velkého těšení, radosti a očekávání. Připravujeme se na ni již od podzimu, abychom vyzdobili celou školku pro radost nejen nám, kteří do ní přicházíme každý den, ale i všem ostatním, kteří naši školku navštíví.

6. prosince svatý Mikuláš přinesl dětem do mateřské školy bohatou nadílku.

1. a 2. prosince se uskutečnily vánoční dílničky, které přilákaly spousty dětí, rodičů a zájemců z řad veřejnosti. Všichni si mohli nejen prohlédnout prostory školky a vyrobit spoustu vánočních ozdob ke zkrášlení svých domovů.

Vánoční besídky probíhaly ve všech třídách v druhém prosincovém týdnu. Děti přepravily pro rodiče dárek ze všech nejkrásnější, když předvedly při vystoupení jak tančí, zpívají a recitují o zimě, Vánocích a lásce ke svým milým.

Při vánoční nadílce dětem zářily oči a radostné jásání nebralo konce. Pod stromečky bylo obrovské množství hraček, se kterými si budou děti hrát po celý rok.